Všeobecné obchodní podmínky

A.T.P. Technology, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností A.T.P. Technology, IČO: 241 51 076, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183347 (dále jen „A.T.P.“), a jejími zákazníky, které vznikají (i) na základě kupních smluv uzavíraných mezi A.T.P. jako prodávajícím na straně jedné a jejími zákazníky jako kupujícími na straně druhé, a (ii) na základě smluv o dílo uzavíraných mezi A.T.P. jako zhotovitelem na straně jedné a jejími zákazníky jako objednateli na straně druhé. Kupní smlouvy a smlouvy o dílo uvedené v tomto odstavci společně dále jen „smlouvy“ a každá jednotlivě jen „smlouva“. Kupující a objednatelé uvedení v tomto odstavci společně dále jen „zákazníci“ a každý jednotlivě jen „zákazník“.

I.2 Veškeré smlouvy uzavřené se zákazníky, se řídí těmito VOP, a to i pokud by zákazník měl své Všeobecné smluvní podmínky, které dle dohody stran učiněné uzavřením příslušné smlouvy mezi stranami neplatí pro smluvní vztah mezi A.T.P a zákazníkem. Nákupní nebo jiné obchodní podmínky zákazníků nejsou součástí uzavřených smluv se zákazníky a tyto smlouvy se řídí výlučně těmito VOP. Všeobecné obchodní podmínky zákazníků, které jsou v rozporu s těmito VOP, A.T.P. neuznává.

I.3 Uzavřením smlouvy mezi stranami ať již písemné nebo způsobem dle těchto VOP (formou akceptace objednávky) platí, že zákazník souhlasí s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy.

I.4 Vzájemná práva a povinnosti A.T.P. a zákazníků budou blíže upravena v objednávkách nebo samostatných písemných smlouvách uzavíraných na základě těchto VOP.

I.5 Osoby oprávněné jednat za smluvní strany uvedené ve smlouvě jsou oprávněny činit právně závazná jednání za smluvní stranu.

I.6. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

II. Nabídka zboží a služeb

II.1 A.T.P. se zaměřuje na poskytování všestranné technické podpory IT vybavení fyzických i právnických osob včetně konzultačních a servisních služeb.

II.2 Nabídka zboží a služeb je uvedená na internetových stránkách provozovaných A.T.P. http://www.atp-technology.cz/ A.T.P. svým zákazníkům nabízí :

 

 • Vývoj software
 • Webové služby
 • Správa sítí
 • Pokladní systémy – POHODA
 • Systémy pro hotely a restaurace
 • Kamerové systémy
 • Online záloha dat („ATP Backup“)
 • IT Cloud

 

II.3 A.T.P dále poskytuje specializované IT služby ad hoc na základě individuální dohody se zákazníkem.

III. Uzavření smlouvy

III.1 A.T.P. předkládá zákazníkovi nabídku obsahující popis služby, včetně nezbytných technických údajů k jednoznačné identifikaci poskytované služby nebo výkonu (předmět smlouvy), cenu nabízené služby nebo výkonu, platební podmínky, termín a místo provedení a lhůtu platnosti nabídky. Nabídka je platná pouze po dobu uvedené lhůty pro její přijetí zákazníkem. Zákazník, pokud souhlasí s nabídkou, učiní objednávku v rozsahu nabídky, a to ve stanovené lhůtě platnosti nabídky. Pokud má zákazník připomínky k nabídce, dochází k jednání stran o podmínkách nabídky (smluvního vztahu), smlouva není uzavřena a jednání o uzavření smlouvy (o nabídce) nejsou dle dohody stran součástí smluvního vztahu (práv a povinností obou stran). Smlouva je uzavřena v každém jednotlivém případě písemným potvrzením objednávky zákazníka ze strany A.T.P. Nabídka, objednávka a potvrzení objednávky musí mít písemnou formu nebo formu elektronické komunikace. Pokud nebude ze strany A.T.P. provedena písemná nebo elektronická akceptace objednávky, není A.T.P. objednávkou vázána a není uzavřena smlouva. A.T.P. je vázána objednávkou jedině v případě jejího písemného potvrzení a do této doby není povinna A.T.P. zahájit plnění dle nabídky.

III.2 K návrhům, nabídkám a jiným podkladům (dále jen „podklady“) si A.T.P. vyhrazuje výlučné právo je zhodnocovat jako součást vlastnického práva i práva duševního vlastnictví. A.T.P. tyto podklady dále považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,                     a odpovídajícím způsobem je také ochraňuje a zajišťuje. Pro případ porušení práv k podkladům (autorského práva, obchodní tajemství) je A.T.P. oprávněna domáhat se příslušné právní ochrany. Podklady smějí být zpřístupněny třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem A.T.P. a musí být na vyžádání A.T.P. neprodleně vráceny, jestliže nebude s A.T.P. uzavřena smlouva. Věty 1 až 4 tohoto odstavce platí analogicky pro podklady zákazníka; tyto však smějí být zpřístupněny třetím osobám, které A.T.P. oprávněně pověřila provedením určitého plnění.

III.3. V případě objednávky služeb, které nepředcházela předchozí nabídka ze strany A.T.P. dochází k uzavření smlouvy taktéž na základě písemného potvrzení ústně či písemně učiněné objednávky zákazníka ze strany A.T.P. V tomto potvrzení A.T.P. rovněž zákazníkovi stanoví cenu poskytovaného plnění. Její finální podoba se však může lišit v závislosti na skutečně dodaném zboží a/nebo poskytnutých službách. Jakékoli změny oproti potvrzené objednávce zaznamenají smluvní strany v elektronické čí písemné formě, nebo do předávacího protokolu.

IV. Dodávka, přijetí

IV.1 Návrhy, nabídky, uživatelská dokumentace a veškeré další podklady předané při uzavření smlouvy se považují za závazný popis předmětu plnění. A.T.P. je oprávněna provést změny objednaného předmětu plnění na základě požadavků zákazníka nebo v případě, že to bude nezbytné ke zdárnému splnění předmětu smlouvy.

IV.2 Termíny a lhůty pro dodání plnění příp. ukončení a předání předmětu díla (společně dále jen „dodací lhůty“) jsou uvedeny v nabídce a objednávce, případně v písemné smlouvě, a jsou pro obě strany závazné, pokud nebylo výslovně písemně sjednáno jinak. Dodací lhůty začínají dnem písemného potvrzení objednávky zákazníka ze strany A.T.P. nebo dnem podpisu písemné smlouvy se zákazníkem a prodlužují se o dobu, v níž je zákazník v prodlení s předáním potřebných podkladů, informací, nebo v případně prodlení s jakoukoliv platbou v rámci smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena veškerá ostatní práva A.T.P. vyplývající z prodlení zákazníka. A.T.P. má právo omezit své plnění předmětu smlouvy vůči zákazníkovi pouze do výše ceny uhrazené zákazníkem v rámci smluvního vztahu.

IV.3 Při úpravách softwarových produktů a při zhotovení individuálních počítačových programů zpracuje zákazník specifikaci.

IV.4 K dohodám o změnách požadavků zákazníka ohledně předmětu plnění je zapotřebí písemné formy – forma dodatku k uzavřené smlouvě. Sdělí-li zákazník svůj požadavek na změnu ústně, může jej A.T.P. písemně potvrdit. Toto potvrzení je pak závazné.

IV.5 Dodatečné požadavky zákazníka na změny nebo doplnění předmětu plnění prodlužují v přiměřeném rozsahu dodací lhůtu, prodloužení lhůty bude sjednáno mezi stranami v dodatku ke smlouvě, a pokud nedojde k dohodě stran o prodloužení lhůty, je A.T.P. oprávněna toto prodloužení lhůty určit jednostranně.

IV.6 A.T.P. neodpovídá za prodlení s dodáním nebo plněním způsobené vyšší mocí nebo událostmi, které podstatně ztěžují nebo znemožňují A.T.P. dodávku, jako například potíže s pořízením materiálu, provozní poruchy, stávky a jiné pracovní nepokoje, úřední nařízení, i když nastanou u dodavatelů nebo mezi dodavateli A.T.P., a to ani v případě závazně sjednaných lhůt a termínů. Tyto události opravňují A.T.P. prodloužit dodací lhůtu o dobu trvání tohoto omezení včetně přiměřené doby pro opětovné zahájení činnosti nebo zcela či zčásti odstoupit od smlouvy ohledně dosud nesplněné části plnění.

IV.7 Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka předáním předmětu plnění včetně průvodních materiálů zákazníkovi. Dodávané počítačové programy budou předány na nosičích dat, specifikovaných ve smlouvě. Při zasílání předmětu plnění přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka, jakmile A.T.P. předá zásilku osobě provádějící přepravu. Bude-li zaslání opožděno, aniž by za to odpovídala A.T.P., nebo stane-li se nemožným, přechází nebezpečí škody na zákazníka odesláním sdělení o tom, že A.T.P. je připravena odeslat zboží zákazníkovi. Pojištění předmětu plnění proti poškození při přepravě bude provedeno pouze na základě výslovného požadavku a na náklady zákazníka. To platí i v případě, že bylo sjednáno dodání předmětu plnění prosté přepravného.

IV.9 Zákazník není oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění z důvodu zjištění vad. Zákazník je povinen dílo převzít, a to s výhradami nebo bez výhrad. O převzetí předmětu plnění se pořídí protokol o předání a převzetí, který si ponechá A.T.P.

V. Platební podmínky

V.1 Veškeré platby je zákazník povinen provádět řádně a včas na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, a to tak, aby došlo k jejich připsání na účet A.T.P. nejpozději v den jejich splatnosti.

V.2 Faktura je zákazníkovi předána společně se zbožím a předávacím protokolem nebo zaslána dodatečně písemně či elektronicky na kontaktní údaje uvedené v objednávce. Faktura obsahuje všechny potřebné náležitosti daňového dokladu.

V.3 Případné chybné údaje na faktuře je odběratel oprávněn reklamovat písemnou formou, kde uvede nesrovnalosti. Je-li tato reklamace oprávněná, A.T.P. vzniklý nedostatek obratem odstraní a novou fakturu dodá zákazníkovi. Nejedná-li se o nedostatek ve lhůtě splatnosti, je platná původní lhůta splatnosti faktury.

V.4 V případě prodlení s úhradou splatných faktur je A.T.P. oprávněna po zákazníkovi požadovat zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky ode dne následujícího po datu splatnosti příslušné faktury až do úplného zaplacení celé dlužné částky.

 1. vůči spotřebiteli ve výši zákonné v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
 2. vůči podnikateli ve výši 25 % p.a.

V.5 Dostane-li se zákazník do prodlení s jakoukoliv platbou, je A.T.P. oprávněna bez dotčení všech dalších práv zadržet předmět plnění a dále s ním disponovat do doby provedení úhrady všech závazků zákazníka.

V.6 A.T.P. je oprávněna jednostranně započíst jakékoli své splatné pohledávky za zákazníkem.

V.7 Zákazník nese náklady spojené s plněními, která nejsou předmětem smlouvy, plněními na základě nesprávných nebo neúplných údajů poskytnutých zákazníkem nebo nepřezkoumatelných reklamací vad a plněními vzniklými nesprávným používáním počítačového systému zákazníkem.

V.8 A.T.P. je oprávněna postoupit zcela nebo zčásti své pohledávky za zákazníkem, vzniklé na základě uzavřené smlouvy.

V.9 U smluv, jejichž předmětem je vývoj nového software nebo individuální úprava stávajícího software, platí za sjednané následující platební podmínky, pokud nebylo ze strany A.T.P. písemně potvrzeno něco jiného:

 1. 50% z ceny je splatných při instalaci prvních softwarových modulů;
 2. 40% z ceny je splatných při instalaci posledního softwarového modulu;
 3. 10% z ceny je splatných po dokončení testovací fáze, nejpozději však tři měsíce po instalaci posledního softwarového modulu.

VI. Prodlení s převzetím a výhrada vlastnictví

VI.1 V případě prodlení zákazníka s převzetím předmětu plnění přechází nebezpečí škody na zákazníka dnem, kdy mělo dojít k převzetí plnění. Nepřevezme-li zákazník předmět plnění, je A.T.P. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny bez DPH. Tím není dotčeno právo A.T.P. na odstoupení od smlouvy a právo na náhradu způsobené škody.

VI.2 Veškeré předměty plnění zůstávají ve vlastnictví A.T.P. až do úplného zaplacení sjednané ceny zákazníkem dle uzavřené smlouvy na účet A.T.P. (dále jen „výhrada vlastnictví“).

VI.3 Během doby trvání výhrady vlastnictví není zákazník oprávněn zřídit zástavní právo nebo zajišťovací převod práva k předmětům plnění podléhajícím výhradě vlastnictví.

VI.4 V případě výkonu rozhodnutí nebo exekuce, zabavení nebo jiných dispozic nebo zásahů třetích osob je zákazník povinen neprodleně informovat A.T.P.

VI.5 V případě porušení jakýchkoli povinností zákazníka vyplývajících ze smlouvy, zejména při prodlení s placením ceny o více než 30 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti, je A.T.P. oprávněna odstoupit od smlouvy a odebrat zákazníkovi předmět plnění, přičemž zákazník je povinen předmět plnění A.T.P. vrátit. A.T.P. má v případě uvedeného prodlení zákazníka právo provést takové technické nebo programové opatření, aby vyřadilo z provozu poskytnuté plnění zákazníkovi, a to až do doby zaplacení všech závazků zákazníka, a to bez nároku zákazníka na jakékoli sankce nebo škody způsobené zákazníkovi tímto vyřazením z provozu.

VI.6 Předměty a software dodané za účelem testování a předvádění zůstávají ve vlastnictví A.T.P. Tyto mohou být používány zákazníkem pouze na základě samostatného ujednání s A.T.P. Toto ujednání může být časově omezeno. Po uplynutí časově omezeného užívacího práva je zákazník na své náklady povinen vrátit A.T.P. bez vyzvání veškeré předměty resp. všechny části software. Kopie, které byly pořízeny z poskytnutého software, je zákazník povinen zničit. To samé platí, jestliže bylo ohledně software smluvně poskytnuto časově omezené užívací právo (nájem, leasing).

VII. Záruka

VII.1 Vady předmětu plnění jsou dány v případě, jestliže funkce software/hardware nelze řádně užívat ke smluvenému nebo obvyklému účelu, vyskytují se nesprávné výsledky, běh programu je nekontrolovaně přerušován nebo užívání software/hardware je jiným způsobem omezeno nebo znemožněno, a to vše není způsobeno hardwarem zákazníka a funkčností tohoto hardwaru.

VII.2 Zákazník je povinen zkontrolovat, zda dodaný předmět plnění nemá zjevné vady, které obvykle bez dalšího odhalí průměrný zákazník. Takové zjevné vady a značné, lehce viditelné poškození předmětu plnění je zákazník povinen neprodleně A.T.P. písemně sdělit a reklamovat je, jinak jeho veškeré nároky z vad předmětu plnění zanikají.

VII.3 A.T.P. odpovídá za vady předmětu plnění takto:

3.1 Veškeré části nebo plnění, u nichž se během doby trvání reklamační lhůty – bez ohledu na provozní dobu – vyskytne vada, budou podle volby A.T.P. bezplatně opraveny, nově dodány nebo nově zhotoveny, pokud příčina vady existovala již v době přechodu nebezpečí škody na věci.

3.2 Nároky z odpovědnosti za vady předmětu plnění musí být písemně uplatněny u A.T.P. do 12 měsíců po dni přechodu nebezpečí škody na věci (v těchto VOP jen „reklamační lhůta“), jinak zanikají.

3.3 A.T.P. má vždy právo odstranit vadu v přiměřené době.

3.4 Nároky z odpovědnosti za vady nelze uplatnit v případě pouze nepatrné odchylky od sjednaných vlastností, v případě pouze nepatrného zhoršení použitelnosti, přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka v důsledku chybného nebo neopatrného zacházení, nadměrného opotřebení, použití nevhodných provozních prostředků nebo škod vzniklých působením zvláštních vnějších vlivů, které podle smlouvy nelze předpokládat, jakož i v případě nereprodukovatelných softwarových chyb.

3.5 Provádí-li zákazník nebo třetí osoba změny nebo opravy předmětu plnění, musí být v každém jednotlivém případě zdokumentovány. Tato dokumentace musí být neprodleně předána k dispozici A.T.P. Nepředá-li zákazník tuto dokumentaci změn nebo oprav A.T.P., není A.T.P. povinna odstranit vady.

3.6 Pro nároky na náhradu škody platí ustavení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné další nároky zákazníka vůči A.T.P. a osobám, které A.T.P. použila ke splnění svého závazku, z odpovědnosti za vady než ty, které jsou uvedeny v tomto článku VI., jsou vyloučeny.

VII.4 A.T.P. neposkytuje žádnou záruku za jakost, ledaže by tato byla výslovně sjednána ve smlouvě a v ní takto označena výrazem „záruka“.

VII.5 Vady, které se vyskytnou na předmětu plnění, je zákazník povinen bez zbytečného odkladu sdělit A.T.P. s krátkým popisem, jak se vada projevuje. Zákazník má povinnost zejména nahlásit vadu ihned poté, co se vada projeví, popsat vadu, dodat všechny vyžádané informace, které si A.T.P. vyžádá a to bez zbytečného odkladu a poskytnout součinnost.

VII.6 Jestliže změny nebo rozšíření předmětu plnění zákazníkem mají za následek vícenáklady A.T.P. při hledání nebo odstraňování vad, nese tento vícenáklad zákazník. To platí i v případě, že přezkoumáním oznámení o vadě se zjistí, že není dána odpovědnost A.T.P. za vady.

VIII. Povinnosti zákazníka

VIII.1 Podstatnou povinností zákazníka na základě smlouvy je zajistit, aby byla poskytnuta veškerá sjednaná součinnost a spolupůsobení v požadované kvalitě a ve sjednaných termínech resp. v termínech nezbytných k realizaci sjednaného předmětu plnění bez dalších nákladů pro A.T.P.

VIII.2 Zákazník se zavazuje, že bude zacházet s předmětem plnění, tj. hardware, software, a použitými metodami a postupy k jejich zhotovení a se všemi podklady vztahujícími se k počítačovému programu, jeho obsahem, nosiči dat a příslušnou korespondencí jako s důvěrnými informacemi a dokumenty, a to během celé doby užívání a po jejím skončení, a neumožnit žádné třetí osobě přístup k nim. Zákazník se zavazuje zavázat stejným způsobem i své zaměstnance.

VIII.3 Zákazník se zavazuje formálně převzít předmět díla (plnění) včetně všeho příslušenství, a to neprodleně po jejich dodání resp. vytvoření u zákazníka a podepsat o tom pořízený protokol.

VIII.4 Převzetí se považuje za uskutečněné, jestliže zákazník ani do čtyř týdnů po předání předmětu díla nezahájil převzetí nebo, jestliže zákazník užívá po dobu déle než 15 kalendářních dnů předmět díl, který mu byl předán, nebo jestliže po předání předmětu díla uplynuly čtyři týdny, aniž by zákazník sdělil A.T.P. jakékoliv podstatné závady, které by snižovaly uživatelské vlastnosti, nebo jestliže zákazník nebo třetí osoba bez předchozího písemného souhlasu A.T.P. zasáhne do předaného předmětu díla.

VIII.5 A.T.P. si vyhrazuje právo, pokud to bude nutné, požádat o přístup k předmětu plnění - programu za účelem zhotovení kopie tohoto programu, a to kdykoliv v obvyklých provozních hodinách.

VIII.6 Není-li sjednáno jinak, je zákazník povinen sám zhotovit specifikaci vlastností, která bude sloužit jako základ pro vývoj předmětu plnění - programu. Závaznost této specifikace vlastností pro jednotlivé stupně vývoje programu, zejména s ohledem na úplnost pracovních funkcí, údajů o množství a času požadovaných pro příslušnou aplikaci, bude zákazníkem potvrzena jeho podpisem na funkční či technické specifikaci vlastností předmětu díla.

VIII.7 Zákazník odpovídá bez omezení za porušení svých povinností ze smlouvy. Tato odpovědnost se vztahuje též na neoprávněné používání kopií počítačových programů pořízených v rozporu se smlouvou a autorským zákonem, jako například jejich vícenásobné používání nebo poskytnutí třetím osobám v rozporu se smlouvou nebo bez souhlasu A.T.P.

VIII.8 Zákazník se zavazuje poskytovat včas a v potřebném rozsahu součinnost při plnění ze strany A.T.P. A.T.P. včas upozorní zákazníka na jeho povinnost poskytnout součinnost. Ke smluvním povinnostem zákazníka patří vždy testování dodaného software (zejména u individuálního software nebo změnách a dílčích dodávkách) a zadávání kmenových dat.

IX. Ochrana osobních údajů zákazníka

IX.1 A.T.P. se zavazuje používat osobní údaje zákazníka výlučně za účelem jejich správy. Poskytnutí těchto údajů třetím osobám je vyloučeno. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, pokud je to nutné pro účely smlouvy, a to v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

IX.2 A.T.P. je oprávněna uveřejnit jméno a příjmení/obchodní firmu/název zákazníka a realizovaný předmět plnění jako referenci, pokud to zákazník výslovně nezakázal.

X. Ochranná práva A.T.P., právní vady

X.1 V případě, že A.T.P. poskytuje zákazníkovi vlastním úsilím vyvinutý softwarový produkt, je A.T.P. majitelem veškerých práv průmyslového vlastnictví a práv k duševnímu vlastnictví, včetně práva autorského (dále jen „ochranná práva“) k předmětu díla - software, dále všech práv k částem tohoto software nebo software, který je z něj zcela nebo zčásti odvozen, jakož i veškerých souvisejících dokumentů. To platí i v případě, že zákazník tento software ve smluvně sjednaném rozsahu změní nebo spojí s vlastním software nebo se software třetí osoby. Pokud A.T.P. nabyla ochranná práva nebo jiná práva k hardware, platí analogicky ustanovení článku X. těchto VOP.

X.2 Zákazník se zavazuje, že neodstraní z předmětu díla/zboží, tj. software ani hardware stávající označení, označení ochranných práv nebo označení vlastnického práva A.T.P., a že tato označení případně též vyznačí na pořízených kopiích.

X.3 A.T.P. se zavazuje nahradit zákazníkovi škodu vzniklou uplatněním nároků třetích osob vůči zákazníkovi z porušení autorských práv k předmětům díla - počítačovým programům, jakož i ke zboží - hardware ve smluvně sjednané podobě. Předpokladem vzniku závazku dle předchozí věty je, že zákazník neučiní vůči třetí osobě žádné písemné ani ústní prohlášení o porušení ochranných práv, zejména neuzná žádná práva ani skutečnosti. Dalším předpokladem je, že zákazník bez předchozího písemného souhlasu A.T.P. nespojil předmět díla - software - s cizím software a v žádném případě tento software nepoužíval v rozporu se sjednaným určením.

X.4 A.T.P. je oprávněna provést na vlastní náklady nezbytné úpravy software nebo hardware na základě uplatněných nároků z ochranných práv třetích osob u zákazníka. Zákazník z těchto úprav nemůže vyvozovat žádná smluvní práva. Zákazník se zavazuje neprodleně písemně informovat A.T.P., jestliže bude upozorněn na porušení ochranných práv k jakémukoliv předmětu díla/zboží dodanému A.T.P.

X.5 Zákazník smí používat software pouze k vlastním účelům, pokud nebylo ve smlouvě sjednáno výslovně něco jiného, a to na základě poskytnuté licence. K užívání předmětu díla - počítačového programu současně na více počítačích je zapotřebí zvláštního smluvního ujednání.

X.6 Zákazník je oprávněn zhotovit kopie předaného předmětu díla - počítačového programu nebo jeho částí pouze za účelem zálohování. Kopírování předaných podkladů, jako například dokumentace, návodů k použití apod. je možné pouze s předchozím písemným souhlasem A.T.P.

X.7 Zákazník odpovídá H&D za všechny škody, které jí vzniknou z porušení jakéhokoli závazku zákazníka uvedeného v tomto článku 10.

XI. Převody a postoupení

XI.1 Zákazník je oprávněn převést práva a závazky ze smlouvy zcela nebo zčásti nebo postoupit zcela nebo zčásti pohledávky ze smlouvy na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem A.T.P.

XI.2 A.T.P. je oprávněna převést zcela nebo zčásti na třetí osoby veškerá práva a závazky ze smlouvy nebo postoupit na třetí osoby zcela nebo zčásti jakoukoliv pohledávku ze smlouvy.

XI.3 A.T.P. je dále oprávněna pověřit splněním veškerých závazků třetí osoby. V tomto případě odpovídá A.T.P. vůči zákazníkovi i nadále jako smluvní partner za řádné a včasné splnění svých smluvních závazků a zákazník přijme takto poskytnuté plnění jako plnění A.T.P.

XI.4 Právní nástupnictví smluvní strany namísto A.T.P. je přípustná. Pro případ převzetí veškerých závazků A.T.P. třetí osobou je zákazník oprávněn dát výpověď. Výpověď musí být dána ve lhůtě čtyř týdnů poté, co se zákazník dozvěděl o záměně smluvní strany. Po uplynutí této lhůty trvá smluvní vztah s touto třetí osobou. Výpověď, kterou zákazník učinil v souladu s tímto odstavcem, nabývá účinnosti druhý pracovní den po jejím doručení A.T.P..

XII. Doba trvání smlouvy, výpověď

XII.1 Doba trvání smlouvy bude sjednána vždy v každém jednotlivém případě ve smlouvě, která bude uzavírána na základě těchto VOP.

XII.2 Předpokladem k podání výpovědi nebo odstoupení od smlouvy zákazníkem je, že A.T.P. překročila sjednanou a prodlouženou dodací lhůtu nebo závazek k plnění a marně uplynula dodatečná lhůta stanovená zákazníkem, která musí být přiměřená druhu, rozsahu a stupni obtížnosti sjednané dodávky nebo plnění.

XII.3 Nebyla-li ve smlouvě sjednána výpovědní lhůta, platí výpovědní lhůta 3 měsíců, která začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Smluvní strany neučinily žádná vedlejší ústní ujednání. Následná doplnění nebo změny uzavřených smluv musí být provedeny písemnou formou. Ústní zřeknutí se požadavku písemné formy je vyloučené.

XIII.2 V případě právní neúčinnosti či neplatnosti některých jednotlivých ustanovení zůstávají závazné ostatní části smlouvy. To neplatí, jestliže setrvání na smlouvě by představovalo pro některou ze smluvních stran nepřiměřenou tvrdost.

XIII.3 A.T.P. je oprávněna jednostranně změnit tyto VOP. A.T.P. je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi nebo informaci o ní zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. Přijímá-li zákazník nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany A.T.P., stávají se pro něj novelizované VOP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy službu nebo plnění přijal.

XIII.4 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách A.T.P., tedy dne 1.12.2015.